Vedtaget på generalforsamlingerne den 21. maj 1996, den 4. marts 1998, den 12. april 2011, den 9. maj 2012 og den 15. april 2013.

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark (forkortet F.F.D.).

§ 2. Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse
Som medlemmer kan optages momsregistrerede, stationære fritids- og forlystelsesparker i Danmark.

Indmeldelse i foreningen kan ske til enhver tid.

Fritids- og forlystelsesparker, som ønsker medlemskab af foreningen, skal indgive en ansøgning til foreningens sekretariat. Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelse som medlem på førstkommende bestyrelsesmøde efter modtagelse af ansøgningen.

Foreningens medlemmer forpligter sig fra indmeldelsen til at deltage i foreningens sikkerhedsstatistik. Medlemmerne er således forpligtet til løbende at indberette enhver hændelse af sikkerhedsmæssig interesse til foreningens sekretariat. Indberetningen skal ske inden for de af sekretariatet fastsatte tidsfrister.

Ved medlemskab af foreningen samtykker medlemmerne samtidig til, at foreningen må videregive informationer fra foreningens sikkerhedsstatistik til European Ride Safety Reporting Programme (IAAPA). Informationer fra foreningens sikkerhedsstatistik kan efter bestyrelsesbeslutning ligeledes videregives til anden relevant tredjepart, i samlet anonymiseret form.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningens sekretariat med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Udmeldelse i løbet af et kalenderår berettiger ikke medlemmet til refusion af kontingent.

§ 3. Kontingent

Kontingentet fastsættes for et år af gangen på den årlige generalforsamling.

Foreningens sekretariat forestår opkrævning af kontingent og inddrivelse af restancer. Kontingentet faktureres årligt i overensstemmelse med sekretariatets gældende vilkår.

Foreningens sekretariat skal orientere bestyrelsesformanden om manglende kontingentbetalinger og iværksatte inddrivelsesskridt såsom betalingspåmindelser, rykkere og overdragelse til inkasso.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt dette medlem gør sig skyldig i overtrædelse af almindelige medlemsforpligtelser, herunder særligt pligten til rettidig kontingentindbetaling.

§ 4. Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmers fælles interesser, at fremføre erhvervspolitiske synspunkter, at fremme den almene forståelse for erhvervets vilkår samt eventuelt deltage i forhandlinger med relevante myndigheder og organisationer. Foreningens formål er endvidere, ved hjælp af foreningens sikkerhedsstatistikker og myndighedssamarbejde at fastholde og videreudvikle et højt sikkerhedsniveau for medlemmernes gæster og medarbejdere.

Foreningen kan tegne medlemskab af erhvervsrelevante nationale og internationale organisationer.

§ 5. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af samtlige medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen ved valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Endvidere udpeger bestyrelsen repræsentanter til eventuelle organisationer, som F.F.D. er tilsluttet.

§ 6. Budget og regnskab
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af en ekstern revisor valgt på den ordinære generalforsamling.

Den interne revisor skal sikre, at foreningens midler er brugt i overensstemmelse med bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen godkender hvert år i 4. kvartal foreningens budget for det kommende regnskabsår.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1.       Valg af dirigent.
2.       Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
3.       Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4.       Valg af en ekstern og en intern revisor.
5.       Indkomne forslag.
6.       Eventuelt.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Er mindre end halvdelen af medlemmerne til stede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantal.

Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et flertal i bestyrelsen og/eller mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Forslag om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde motiveret dagorden.

§ 8. Beslutninger
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Beslutninger om opløsning af foreningen kræver dog et flertal på mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere i generalforsamlingen.

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles eventuel formue og/eller likvide midler blandt medlemmerne.

Fordelingen beregnes forholdsmæssigt efter det indbetalte kontingent i det seneste regnskabsår.